Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Giáo trình trung cấp LLCT | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Giáo trình trung cấp LLCT

Bạn đã có tài khoản? Ấn vào đây để đăng nhập
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (464) 71.000
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (380) 59.000
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (416) 63.000
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (480) 74.000
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (160) 26.000
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (476) 73.000
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (292) 45.000
Giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính - Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở  (2017)  (14.5x20.5 cm)  (248) 39.000

Thông tin khách hàng

Thông tin thêm

Đơn hàng của bạn

Tên sách
Số lượng
Số tiền
Tổng số tiền 0.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng ID Đơn hàng của bạn như một phần để tham khảo khi thanh toán. Đơn hàng của bạn sẽ không được vận chuyển cho tới khi tiền được gửi vào tài khoản của chúng tôi.