Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
GS, TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện thăm và làm việc với Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện thăm và làm việc với Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Chiều ngày 14/02/2020, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn công tác của Học viện đã đến thăm và làm việc với Nhà xuất bản Lý luận chính trị. Tham gia Đoàn công tác có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Tại buổi làm việc, PGS, TS Dương Trung Ý – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã báo cáo đồng chí Giám đốc Học viện và các thành viên Đoàn công tác khái quát đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ, những thuận lợi, khó khăn, kết quả hoạt động trên các mặt công tác của Nhà xuất bản những năm vừa qua, trong đó có những kết quả nổi bật:

Một là, Nhà xuất bản đã quán triệt và thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xuất bản, liên kết xuất bản, phát hành, chế độ tài chính, kế toán. Về cơ bản, Nhà xuất bản đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác từ những năm trước đây.

Hai là, Nhà xuất bản đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện  đẩy mạnh công tác xuất bản và nâng cao chất lượng xuất bản phẩm; đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Học viện xuất bản một số đề tài khoa học của Học viện; cung cấp một số đầu sách phục vụ các lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khoá XIII; xuất bản và phát hành một số sách về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; các ấn phẩm phục vụ các hội thảo khoa học và sự kiện chính trị quan trọng của Học viện.

Ba là, hệ thống văn bản thể chế nội bộ của đơn vị đã cơ bản hoàn thiện, đem lại hiệu quả tích cực, kỷ cương, kỷ luật công tác được duy trì khá nền nếp. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trong đó có khó khăn về tài chính, nguồn nhân lực, nhưng tập thể cán bộ, viên chức đơn vị đã đoàn kết, đồng thuận, phát huy tối đa các nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trên tất cả các mặt công tác của đơn vị đã có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực, đời sống, thu nhập của cán bộ được đảm bảo, từng bước cải thiện.

Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc, Tổng Biên tập cũng chỉ ra nhưng khó khăn, hạn chế, đó là: Trụ sở làm việc của Nhà xuất bản đang bị ảnh hưởng do thi công  Nhà Ga tàu điện ngầm; đội ngũ biên tập còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như học thuật, đặc biệt thiếu nguồn nhân lực trình độ cao. Đa số các trường chính trị đã hợp tác với Nhà xuất bản nhưng vẫn còn một số trường chưa hợp tác chặt chẽ, đầy đủ, có trách nhiệm với Nhà xuất bản trong việc phát hành Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính và Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, tình trạng phát hành sách lậu diễn ra trong nhiều năm chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản và yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện, đồng chí Giám đốc Nhà xuất bản đã báo cáo đồng chí Giám đốc Học viện và Đoàn công tác một số phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020 của Nhà xuất bản và một số đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng đã ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả hoạt động của Nhà xuất bản, đồng thời chia sẽ những khó khăn, đề xuất những biện pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Nhà xuất bản trong thực hiện nhiệm vụ chung của Học viện.

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những kết quả hoạt động của Nhà xuất bản, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, mặc dù gặp khó khăn về nhiều mặt, cả về mô hình, cơ chế hoạt động, về nguồn lực tài chính và nhân lực, sự tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức Nhà xuất bản đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động, tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; có nhiều đổi mới, cải tiến trên các mặt công tác, đem lại hiệu quả rõ rệt, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Mặc dù ngân sách Nhà nước cấp giảm, nhưng Nhà xuất bản vẫn đảm bảo các mặt hoạt động, tăng doanh thu hàng năm. Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời nhu cầu giáo trình cho các học viện, nhà trường, đời sống cán bộ từng bước được cải thiện. Đây là kết quả quan trọng, đặt nền móng hướng tới mô hình tự chủ một phần về tài chính của Nhà xuất bản. Cùng với hoạt động chuyên môn, Nhà xuất bản đã quan tâm, tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ biên tập viên trẻ. Chi bộ Nhà xuất bản đã duy trì hoạt động nền nếp, chất lượng và có  kết quả nổi bật trong công tác phát triển đảng viên mới.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các đề xuất, kiến nghị của Nhà xuất bản và lãnh đạo các đơn vị chức năng, tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện cũng yêu cầu, trong thời gian tới tập thể Nhà xuất bản tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Xuất bản các giáo trình, tài liệu cho các hệ lớp khác nhau của Học viện; các công trình hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế, các công trình khoa học trọng điểm của Học viện; các sách phổ cập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và các sách về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, Nhà xuất bản cần phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Một là, đánh giá đầy đủ mô hình, cơ chế hoạt động, xây dựng mô hình hoạt động của Nhà xuất bản theo hướng là một đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ một phần tài chính; Hai là, xây dựng chiến lược phát triển tổng thể Nhà xuất bản gắn với chiến lược phát triển của Học viện; Ba là, rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý công tác xuất bản của Học viện; chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và các học viện, nhà trường để thực hiện tốt Quy chế quản lý công tác xuất bản; Bốn là, tăng cường nguồn nhân lực trình độ cao, chú ý tới đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là biên tập viên; Năm là, phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu phương án bố trí nơi làm việc của đơn vị đảm bảo thuận lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Xem chi tiết
0

Your Cart