Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày 05/01/2018, Nhà xuất bản Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 nhằm đánh giá kết quả thực hiện dân chủ năm 2017 và thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị.

 

IMG_5278

PGS, TS Dương Trung Ý, Giám đốc, Tổng Biên tập và TS Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc,  Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản Lý luận chính trị chủ trì Hội nghị.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ NĂM 2017

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ 

Năm 2017, Ban Giám đốc Nhà xuất bản chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành thể chế nội bộ, đặc biệt là Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy định về quy trình biên tập,… Những quy định này hình thành cơ chế, tạo hành lang cho các hoạt động của đơn vị từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, hiệu lực, hiệu quả. Quá trình xây dựng thể chế nội bộ được thực hiện  công khai, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Hoạt động giao ban (tuần) được thực hiện nền nếp trong đó, các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Nhà xuất bản được bàn thảo dân chủ, khách quan, đặc biệt các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có những phản ánh, đề xuất kịp thời với Ban Giám đốc nhằm không ngừng cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc; là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nơi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm và sự quan tâm của họ đối với công việc chung của đơn vị.

2. Về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị

Giám đốc Nhà xuất bản thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị; trong năm 2017, Giám đốc Nhà xuất bản đã chủ trì các cuộc họp giao ban, họp sơ kết, tổng kết; chỉ đạo xây dựng các quy định, quy chế; đặc biệt trong năm 2017, Giám đốc chỉ đạo rà soát, củng cố, hoàn thiện công tác tài chính, kế toán, đã tập trung xử lý, giải quyết được một số vấn đề tồn đọng về tài chính, kế toán; các nghiệp vụ và các nhiệm vụ tài chính, kế toán được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ thu, chi của Nhà xuất bản. Giám đốc Nhà xuất bản luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và kịp thời điều chỉnh trong hoạt động quản lý, chỉ đạo các mặt công tác.

3. Sự phối hợp giữa Ban Giám đốc với Ban Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ban Giám đốc, Ban Chi uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các công việc của đơn vị; nhờ đó, các mặt công tác của Nhà xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2017, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nhà xuất bản đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy định của Học viện và quy định của đơn vị trong việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động, như: chế độ về thu nhập, chế độ học tập, bồi dưỡng, chế độ nghỉ hè, chế độ thăm hỏi,…

Công tác đánh giá phân loại cán bộ và bình xét thi đua năm 2017 được thực hiện dân chủ, công khai. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Nhà xuất bản yên tâm công tác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy định của Học viện và của đơn vị.

5. Cơ chế quản lý tài chính của đơn vị

Ban Giám đốc Nhà xuất bản chỉ đạo sát sao việc sử dụng kinh phí hoạt động trên cơ sở thực hành tiết kiệm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai tài chính theo quy định.

ĐÁNH GIÁ CHUNG: Năm 2017, Nhà xuất bản Lý luận chính trị đã triển khai thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của đơn vị; dân chủ đã từng bước đi vào nền nếp trong từng mặt công tác của đơn vị và dần thấm sâu vào ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị được củng cố, tăng cường, tạo ra nguồn lực to lớn cho việc xây dựng và phát triển đơn vị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2018

Một là, tiếp thục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Học viện, của ngành có liên quan đến nhiệm vụ của Nhà xuất bản cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động biết, thực hiện một cách trách nhiệm và hiệu quả.

Hai là, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng” do Giám đốc Học viện phát động.

Ba là, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế nội bộ của đơn vị, ưu tiên việc xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở để vận dụng phù hợp trong thực tế đơn vị.

Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Năm là, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng nâng cao; xây dựng khối đoàn kết thống nhất bền vững trong đơn vị.

Tổng hợp: Hồng Tuyến, Nhà xuất bản Lý luận chính trị

Xem chi tiết
0

Your Cart