Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021

Ngày 26-11-2020, Nhà xuất bản Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Chủ trì Hội nghị có PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS Nguyễn Chí Hướng, Giám đốc Nhà xuất bản.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các Trường chính trị; TS Lã Văn Bằng, Phó Chánh Thanh tra Học viện; TS Phan Tiến Ngọc, Phó Chánh văn phòng Học viện và đông đủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

TS Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc – Tổng biên tập và TS Mai Hoài Anh thay mặt Ban Giám đốc trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, Nhà xuất bản đã đạt những kết quả, ưu điểm sau đây:

– Đã quán triệt và thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xuất bản, liên kết xuất bản, đúng quy định về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

– Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện, của ngành về hoạt động xuất bản, in, phát hành. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong công tác tài chính, quản lý tài sản và quản lý lao động. Về cơ bản, Nhà xuất bản đã dần khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác.

– Ban Giám đốc Nhà xuất bản luôn quan tâm, chỉ đạo sát các mặt công tác; nắm vững đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ công tác xuất bản sách lý luận chính trị trong điều kiện hiện nay; hoàn thành tốt các nhiệm vụ xuất bản sách lý luận chính trị phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện; đã xây dựng và thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp; thực hiện được một số giải pháp nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm cả về nội dung và hình thức, từng bước tạo uy tín của Nhà xuất bản với các đối tác, khách hàng.

– Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện tại các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện để đẩy mạnh công tác xuất bản và nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, trong đó nổi bật là đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Học viện việc xuất bản 17 đề tài khoa học cấp bộ; cung cấp 8 đầu sách phục vụ lớp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược khoá XIII; xuất bản và phát hành một số sách về đấu tranh bảo vệ vệ tảng tư tưởng; hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

– Hệ thống thể chế nội bộ của đơn vị từng bước được hoàn thiện, kỷ cương, kỷ luật công tác được duy trì khá nền nếp.

– Tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, chủ động, phối hợp tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Nhà xuất bản trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế sau:

  • Số lượng bản thảo sách liên kết xuất bản mặc dù đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng chưa có nhiều cuốn sách tiểu biểu. Chưa tận dụng được nhiều cộng tác viên bản thảo, chưa có cơ chế khuyến khích, động viên đội ngũ làm công tác biên tập; việc vận hành Website mới chỉ dừng lại ở chức năng giới thiệu, tuyên truyền mà chưa thực sự khai thác có hiệu quả công cụ này vào trong hoạt động quản lý các mặt công tác của đơn vị.
  • Công tác phát hành giáo trình năm 2020 tụt giảm đáng kể do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kế hoạch đào tạo của các học viện, nhà trường thay đổi, số lượng lớp và học viên ít hơn; số lượng phát hành chưa tương xứng với kế hoạch đào tạo, số lượng phôi bằng; một số trường không đặt mua sách, hoặc có nhưng rất ít.
  • Việc phát hành sách tự kinh doanh còn hạn chế; đến nay, do nhiều nguyên nhân, Nhà xuất bản chưa có phương thức xuất bản và phát hành hiệu quả mảng sách quan trọng này.

Trong năm 2021, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản cần:

– Nắm vững tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản; tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản thể chế nội bộ liên quan đến hoạt động xuất bản: hoàn thiện Đề án xây dựng phát triển tổng thể Nhà xuất bản gắn với chiến lược phát triển của Học viện; bố trí hợp lý cán bộ gắn với vị trí việc làm.

– Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Nhà xuất bản, trong đó xác định công tác biên tập, xuất bản giáo trình, tài liệu học tập là nhiệm vụ trọng tâm.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể Nhà xuất bản trên các mặt công tác, bao gồm kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được sát và hiệu quả hơn.

– Tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tin học hóa vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

– Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức, tinh thần trách nhiệm; chủ động, sáng tạo; đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Học viện về xuất bản, phát hành, chế độ tài chính, kế toán, đảm bảo không để xảy ra sai phạm. Xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu vượt 20% tổng doanh thu năm 2020, vượt 10% doanh thu sách liên kết xuất bản; phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong chuyên môn, đoàn thể.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS, TS Dương Trung Ý biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Nhà xuất bản đạt được trong năm qua trong điều kiện khó khăn chung của toàn xã hội trước sự hoành hành của đại dịch Covid 19. Đồng chí yêu cầu công tác biên tập trong năm 2021 cần tiếp tục hoàn thiện quy trình và quy chuẩn biên tập; khuyến khích khai thác bản thảo bước đầu có kết quả tốt, cần có nhiều cơ chế hơn để thúc đẩy công tác này; thực hiện tốt hơn kế hoạch biên tập và hoàn thiện hồ sơ bản thảo. Công tác phát hành cần tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp kịp thời giáo trình, giáo khoa; bám sát các đối tượng khách hàng đề xác định sát nhu cầu của họ; hoàn thiện quy trình phát hành và cần văn bản hóa để gắn với trách nhiệm từng cá nhân. Đối với tài chính, cần rà soát tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán; thực hiện nghiệp vụ chuẩn, chấp hành quy định của Học viện và pháp luật về tài chính – kế toán; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ. Về lâu dài, cần nghiên cứu mô hình tự chủ, cơ chế tài chính của Nhà xuất bản để xác định mô hình phù hợp nhất. Công tác hành chính – quản trị tiếp tục thực hiện tốt hơn trong việc ban hành các văn bản, quy định, nội quy của cơ quan. Cần sớm có phương án có di dời trụ sở làm việc hay không; đẩy mạnh các hoạt động của website để khai thác tốt hơn hiệu quả quảng bá, giới thiệu hình ảnh Nhà xuất bản từ internet; sớm hoàn thiện Đề án phát triển Nhà xuất bản; xác định vị trí việc làm; rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các phòng phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ ngày càng cao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong thực hiện nhiệm vụ của Nhà xuất bản. Trong thực hiện nhiệm vụ, Nhà xuất bản phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị nói chung, Ban Chỉ đạo 35 của Học viện nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Chí Hướng, Giám đốc Nhà xuất bản cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Học viện và sự phối hợp, đồng hành của các vụ chức năng. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám đốc Học viện và đồng hành, hợp tác chặt chẽ hơn với các đơn vị chức năng trong Học viện để thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Học viện giao cho Nhà xuất bản.

Hội nghị bình xét các danh hiệu thi đua và kết thúc cùng ngày.

Hoa Mai

  • Thời gian đăng: Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2020
  • Chuyên mục: Tin nội bộ ,
Xem chi tiết
0

Your Cart