Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 | Nhà xuất bản Lý luận chính trị | Homepage | nxblyluanchinhtri.vnn

default logo

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 464-KH/HVCTQG ngày 16-9-2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V (2020-2025), chiều ngày 28-02-2020, dưới sự chủ trì của PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản.

PGS, TS Dương Trung Ý, Giám đốc, Tổng Biên tập,

Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Nhà xuất bản phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Nhà xuất bản trong giai đoạn 2015-2020; thảo luận, thống nhất phương hướng, giải pháp trong công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, để Nhà xuất bản Lý luận chính trị luôn xứng đáng là cơ quan xuất bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

TS Nguyễn Mậu Tuân, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập,

Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản trình bày Báo cáo Tổng kết 

Trong giai đoạn 2015-2020, Nhà xuất bản luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Học viện phát động như: phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà”; “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Học viện”; “Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ V”, thi đua thực hiện “Quy chế ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”,… Đồng thời, căn cứ theo chủ đề thi đua hằng năm của Học viện, Nhà xuất bản đã chủ động  xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua mang tính đặc thù của đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xuất bản, như: “Đoàn kết, đổi mới, năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Đoàn kết, đổi mới, đột phá, hiệu quả”,…Trọng tâm của các phong trào là thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở từng vị trí việc làm. Các phong trào thi đua của Nhà xuất bản đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, vừa góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản, vừa tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mọi người, mang lại sự động viên, khích lệ to lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2015-2020, tập thể Nhà xuất bản luôn đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. Trong mỗi kỳ thi đua, Nhà xuất bản đều thực hiện tốt việc bồi dưỡng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, v.v…

Để tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn 2020-2025, hướng tới việc xây dựng, phát triển đơn vị bền vững, liên tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thì các hoạt động và phong trào thi đua của Nhà xuất bản cần bám sát nhiệm vụ chính trị; song song với đó, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng Nhà xuất bản phải đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 – 2025.

       PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết và những ý kiến tham luận tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh một số điểm sau:

Thứ nhất, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của Nhà xuất bản trong giai đoạn 2015-2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận, biểu dương:

(1) Nhà xuất bản đã tổ chức được các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách thường xuyên, liên tục; trong triển khai có nhiều sáng tạo và có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng có ý thức, tự giác tham gia các phong trào thi đua.

(2) Tập thể Nhà xuất bản và nhiều cá nhân đã đạt được thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, mặc dù thành tích thi đua đạt được còn khiêm tốn, nhưng là thành tích thực chất.

(3) Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Doanh thu từ các hoạt động xuất bản và phát hành luôn tăng trưởng qua các năm.

(4) Vị thế và vai trò của Nhà xuất bản được nâng cao, tạo dựng uy tín trong Ngành Xuất bản và với bạn đọc. Nhà xuất bản đã góp phần xứng đáng vào phong trào thi đua của Học viện, của Ngành Xuất bản – In và Phát hành.

(5) Trong giai đoạn 2015-2020, ngoài việc luôn kịp thời xuất bản giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện và hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh, trường bộ, ngành và đoàn thể ở Trung ương, thì Nhà xuất bản đã có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ hai, mặc dù đã có nhiều cố gắng, đạt được nhiều thành tích, nhưng phong trào thi đua và hoạt động thi đua của Nhà xuất bản chưa thực sự tiêu biểu trong khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện. Trong những năm tới, Nhà xuất bản cần lưu ý trong việc tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua theo hướng:

(1) Chủ động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong tổ chức và thực hiện phong trào thi đua, cần tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của Học viện, của Ngành Xuất bản – In và Phát hành. Đồng thời cũng phải có các phong trào thi đua mang bản sắc, đặc thù của Nhà xuất bản.

(2) Đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, để phong trào thi đua thực chất, tránh hình thức và tránh bệnh thành tích.

(3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành cũng như trong triển khai công việc đảm bảo hiệu quả và dân chủ, minh bạch trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị.

(4) Các hoạt động và phong trào thi đua phải hướng vào việc thực hiện công tác chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tin, ảnh: Hương Giang

Xem chi tiết
0

Your Cart